כללים לחלוקת מענקים לאמנים במצוקה

קרן לסיוע לאמנים ע"ש דודו דותן מפעל משותף של:
משרד התרבות והספורט - מינהל התרבות
קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות תל אביב (ע"ר)

הקרן לסיוע לאמנים ע"ש דודו דותן (להלן: "הקרן")

  1. כללי
   1. מטרת הקרן הינה לסייע כספית לאמנים שתרמו תרומה משמעותית לחיי התרבות ו/או האמנות בישראל ומצויים במצוקה כלכלית.
   2. כספי הקרן ינוהלו ע"י קרן רבינוביץ לאמנויות תל אביב (ע"ר) (להלן: "קרן רבינוביץ"), בהתאם להחלטות של וועדת היגוי, בה יכהנו עד חמישה נציגים מטעם מינהל התרבות במשרד התרבות והספורט (להלן: "וועדת ההיגוי") .
   3. הסיוע נושא אופי של מתן בסתר. כמתחייב מכך, תישמר סודיותם של פרטי המבקשים והבקשות ופרטי הסיוע.
   4. החלטות וועדת ההיגוי יתקבלו על פי שיקול דעתה הבלעדי ולא ניתן יהיה לערער עליהן.
   5. מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא חל על נשים וגברים כאחד.
  2. תנאי סף
   רשאי להגיש בקשת סיוע רק אמן, שבמועד הגשת בקשתו עומד בכל תנאי הסף הבאים, במצטבר:
   1. האמן הינו אזרח ותושב ישראל.
   2. גילו של האמן הוא 40 שנה לפחות.
   3. האמן תרם תרומה משמעותית לחיי התרבות ו/או האמנות בישראל, על פי קביעת ועדת ההיגוי. לעניין זה יובאו בחשבון, בין היתר, עשייתו האמנותית של האמן, משך הפעילות, החשיפה של הפעילות, תרומתו לחיי התרבות והאמנות וכיוצא בזה.
   4. מצבו הכלכלי של האמן קשה ומצריך סיוע, לפי שיקול דעת וועדת ההיגוי.
   5. במקרה של שני בני זוג המנהלים משק בית משותף, רק אחד מהם רשאי להגיש בקשת סיוע באותה שנה.
   6. לאמן חשבון בנק (עו"ש) פעיל בתאגיד בנקאי הפועל כדין במדינת ישראל, והאמן הגיש אישור ניהול חשבון המונפק על ידי התאגיד הבנקאי.
    מובהר כי כספי המענק יועברו ישירות לחשבון הבנק, בהתאם לאישור ניהול החשבון הנ"ל.
  3. אמות מידה (קריטריונים)
   1. עמידת הבקשות בתנאי הסף תיבדק ע"י קרן רבינוביץ וממצאי הבדיקה יאושרו ע"י וועדת ההיגוי.
   2. בקשות העומדות בתנאי הסף יועברו לשלב הבחינה והניקוד כמפורט להלן.
   3. וועדת ההיגוי תבחן ותנקד את הבקשות על בסיס מצב כלכלי של האמן בהתבסס על מידע ומסמכים שיוצגו על ידו (לעניין זה יובא בחשבון, בין היתר, גם מצב בריאותי ירוד של האמן או של קרוב משפחתו מדרגה ראשונה הסמוך על שולחנו, כמפורט בסעיף ‎6.3 להלן) או הוצאות כלכליות חריגות שנגרמו לו.
   4. על אף האמור, וועדת ההיגוי רשאית להביא בחשבון שיקולים נוספים במסגרת ניקוד הבקשות, במקרים חריגים שינומקו על ידה.
  4. סכום מענקי הסיוע
   1. בכפוף לאמור בסעיף ‎4.2 להלן, סכום המענק יקבע באופן יחסי לניקוד הבקשות, בהתאם לתקציב החלוקה הכולל העומד לרשות הקרן ובהתאם למספר הבקשות.
   2. סכום המענק לא יעלה על סך של 50,000 ש”ח ולא יפחת מסך של 10,000 ש”ח. בכל מקרה, סכום מענק הסיוע לא יעלה על הסכום המבוקש בבקשה.
   3. בכל שנת תקציב יחולקו סכומי הסיוע לפחות במועד אחד. המענק ישולם בתשלום אחד או במספר תשלומים, לפי שיקול דעת וועדת ההיגוי.
  5. אופן הגשת הבקשה
   1. הגשת הבקשה תיעשה ע"י מילוי טופס בקשה ושאלון לתמיכה בבקשה (להלן: "טופס הבקשה"), חתימתם ע"י האמן והגשתם לקרן, בצירוף המסמכים המנויים בסעיף ‎6 להלן.
   2. טופס הבקשה מופיע באתר האינטרנט של קרן רבינוביץ:
    www.rabinovichfoundation.org.il
   3. ניתן להגיש בקשת סיוע במועדים כפי שיקבעו על ידי הקרן.
   4. חובה להשיב על כל השאלות המופיעות בשאלון ולמלא כל הפרטים הנדרשים בטופס הבקשה. על האמן לחתום בתחתית הבקשה. אמן הבוחר להגיש בקשה באמצעות מיופה כוח, יצרף לבקשה ייפוי כוח מתאים.
   5. לפני מילוי הטופס והגשתו, יש לקרוא בעיון את תנאי הסף ואת ההנחיות למילוי טופס הבקשה והגשתו.
   6. הקרן רשאית שלא לדון בבקשה שלא הוגשה בהתאם להנחיות הקבועות במסמך זה ו/או לדרוש מסמכים נוספים.
   7. כללים אלו ניתנים לביטול או שינוי בכל עת.
  6. הגשת צרופות
   חובה לצרף לטופס הבקשה את כל המסמכים הבאים:
   1. צילום תעודת זהות של האמן.
   2. קורות חיים מקצועיים של האמן, הכוללים רשימה מפורטת של התוצרים האמנותיים שהאמן הציג ו/או פרסם בפני הקהל הרחב, השנים ושמות המסגרות/ הגופים בהם הוצגו ו/או פורסמו התוצרים האומנותיים.
   3. במקרה של מצב בריאותי ירוד של האמן ובני משפחתו מדרגה ראשונה הסמוכים על שולחנו, שנגרם עקב תאונה או ניתוח או מחלה קשה, יומצא אישור רפואי בדבר המצב הבריאותי, שנערך ונחתם על ידי רופא מומחה.
   4. תלושי שכר של ארבעת החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה ו/או יומצא אישור מס הכנסה או אישור מרו"ח, על הכנסתו של האמן בארבעת החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה.
   5. אישור ניהול חשבון בנק (עו"ש) על שם האמן.
לתשומת לב מגישי בקשות התמיכה, להלן מספר דגשים מרכזיים בנוגע להגשת בקשות התמיכה:

בקשות ניתן להגיש בהגשה מקוונת בלבד.

1. לא ניתן להגיש יותר מבקשת תמיכה אחת בכל תחום על ידי אותו מגיש
2. אתר הגשת בקשות התמיכה תומך בדפדפנים הבאים: Google Chrome, Firefox, IE9+, Safari
3. ניתן להגיש מסמכים בקבצים בפורמט PDF בלבד. קבצים שגודלם מעל 10MB לא יתקבלו. ניתן להשתמש באתר החינמי להמרת קבצים לפורמט PDF. לאתר לחצו כאן.
4. בסיום הליך הגשת הבקשה חובה לוודא קבלת מספר הגשה ודוא"ל המאשר את הגשתה.
5. מגישי בקשות התמיכה יקבלו תשובה על בקשתם לתיבת הדוא"ל אותה פירטו בטופס ההגשה

הקרן שומרת לעצמה את הזכות שלא לקרוא בקשה שלא הוגשה בהתאם לכללים ולנהלים, ולדחותה ללא נימוק נוסף.