הקרן לסיוע לאמנים ע"ש דודו דותן

הסיוע ממומן על ידי קרן ע"ש רוז ופול פהר ז"ל, בניהולו של האפוטרופוס הכללי
הקדש ציבורי 59-000537-9

כללים לחלוקת מענקים לאמניות ולאמנים
  1. כללי
   1. מטרת הקרן לסיוע לאמנים ע"ש דודו דותן (להלן: "הקרן") במועד הגשה זה הינה לסייע כספית לאמניות ולאמנים, עד גיל 40, מכל תחומי התרבות ו/או האמנות בישראל ומצויים במצוקה כלכלית כתוצאה מהמשבר הכלכלי שנוצר בעקבות התפרצות נגיף הקורונה.
   2. כספי הקרן ינוהלו ע"י קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות תל אביב (ע"ר) (להלן: "קרן רבינוביץ") בהתאם להחלטות של ועדת היגוי, שתוקם על ידי האפוטרופוס הכללי, קרן רבינוביץ ומשרד התרבות והספורט (להלן: "ועדת ההיגוי") .
   3. הסיוע נושא אופי של מתן בסתר. כמתחייב מכך, תישמר סודיותם של פרטי המבקשים והבקשות ופרטי הסיוע.
   4. החלטות ועדת ההיגוי יתקבלו על פי שיקול דעתה הבלעדי ולא ניתן יהיה לערער עליהן.
   5. מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא חל על נשים וגברים כאחד.
  2. תנאי סף
   רשאי להגיש בקשת סיוע אמן/אמנית (להלן: "אמן"), שבמועד הגשת בקשתו עומד בכל תנאי הסף הבאים, במצטבר:
   1. האמן הינו אזרח ותושב ישראל.
   2. גילו של האמן הוא פחות מגיל 40.
   3. האמן חבר באחד מארגוני האמנים המוכרים במדינת ישראל ו/או יכול להוכיח את פועלו האמנותי על ידי צירוף קורות חיים מקצועיים.
   4. מצבו הכלכלי של האמן מצריך סיוע, לפי שיקול דעת ועדת ההיגוי.
   5. במקרה של שני בני זוג אמנים המנהלים משק בית משותף, רק אחד מהם רשאי להגיש בקשת סיוע במועד זה.
   6. לאמן חשבון בנק (עו"ש) פעיל בתאגיד בנקאי הפועל כדין במדינת ישראל. על האמן להגיש אישור ניהול חשבון המונפק על ידי התאגיד הבנקאי או צילום המחאה עליה מצוין שמו ומספר החשבון שלו.
    מובהר כי כספי המענק יועברו ישירות לחשבון הבנק, בהתאם לאישור ניהול החשבון הנ"ל.
  3. אמות מידה (קריטריונים)
   1. עמידת הבקשות בתנאי הסף תיבדק ע"י קרן רבינוביץ וממצאי הבדיקה יאושרו ע"י ועדת ההיגוי.
   2. בקשות העומדות בתנאי הסף יועברו להחלטת ועדת ההיגוי כמפורט להלן.
   3. ועדת ההיגוי תבחן את הבקשות על בסיס מצבו הכלכלי של האמן בהתבסס על מידע ומסמכים שיוצגו על ידו .
   4. במסגרת שיקול דעתה תפעל ועדת ההיגוי לסייע באופן שיוויוני לאמנים, עד גיל 40, ממגוון תחומי העשייה התרבותית בישראל וללא הבדלי דת, גזע, מין ואזור מגורים, ובתנאי שמבקש הסיוע מתגורר ועיקר פעילותו בישראל. לאחר בחינת הבקשות שהתקבלו ועדת ההיגוי תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, להקצות סכומים מסוימים מהתקציב העומד לרשותה במועד זה לקטגוריות ספציפיות של אמנים, כמו למשל - מתחום התיאטרון והקולנוע, יוצרים מתחומי הספרות, המוסיקה, האמנות הפלסטית, המחול והאמנות הבין תחומית.
   5. על אף האמור, ועדת ההיגוי רשאית להביא בחשבון שיקולים נוספים במסגרת בחינת הבקשות, במקרים חריגים שינומקו על ידה.
   6. עמידה בתנאי הסף כשלעצמה אינה מקנה זכות לקבלת מענק סיוע.
  4. סכום מענקי הסיוע
   1. סכום המענק יהיה אחיד ושווה לכל מקבל תמיכה בסך של 5,000 ₪. מקבלי מענק התמיכה ייקבעו בהתאם לשיקול דעת בלעדי של ועדת ההיגוי על פי תוכם הפניות, מספר הפניות והתקציב שעומד לרשות ועדת ההיגוי.
  5. אופן הגשת הבקשה
   1. הגשת הבקשה תיעשה באופן מקוון ע"י מילוי "טופס בקשה למענק ושאלון לתמיכה בבקשה" (להלן: "טופס הבקשה"), והגשתו לקרן בצירוף המסמכים המנויים בסעיף ‏6 להלן. כל זה יוגש לקרן בקבצי PDF שגודלם לא יעלה על 8 מגה-בייט.
   2. טופס הבקשה יופיע באתר האינטרנט של קרן רבינוביץ:
    www.rabinovichfoundation.org.il
   3. ניתן להגיש בקשת סיוע במועדים כפי שייקבעו על ידי הקרן.
   4. יש להשיב על השאלות המופיעות בשאלון ולמלא את הפרטים הנדרשים בטופס הבקשה.
   5. לפני מילוי הטופס והגשתו, המבקש נדרש לקרוא בעיון את תנאי הסף ואת ההנחיות למילוי טופס הבקשה והגשתו.
   6. הקרן רשאית שלא לדון בבקשה שלא הוגשה בהתאם להנחיות הקבועות במסמך זה ו/או לדרוש מסמכים נוספים.
   7. כללים אלו ניתנים לביטול או שינוי בכל עת.
  6. הגשת צרופות
   חובה לצרף לטופס הבקשה את כל המסמכים הבאים:
   1. צילום תעודת זהות.
   2. קורות חיים מקצועיים.
   3. אישור חברות באחד מארגוני האמנים המוכרים במדינת ישראל (ככל שהאמן חבר בארגון כאמור).
   4. תלושי שכר ו/או הכנסות אחרות של שלושת החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה או, לגבי עצמאי, אישור מס הכנסה או רואה חשבון על הכנסתו בשלושת החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה.
   5. אישור ניהול חשבון בנק (עו"ש) על שם האמן או צילום המחאה עליה מצוין שמו ומספר החשבון שלו.
   6. כל מסמך אחר העשוי לתמוך בבקשה.
לתשומת לב מגישי בקשות התמיכה, להלן מספר דגשים מרכזיים בנוגע להגשת בקשות התמיכה:

בקשות ניתן להגיש בהגשה מקוונת בלבד.

1. לא ניתן להגיש יותר מבקשת תמיכה אחת בכל תחום על ידי אותו מגיש
2. אתר הגשת בקשות התמיכה תומך בדפדפנים הבאים: Google Chrome, Firefox, IE9+, Safari
3. ניתן להגיש מסמכים בקבצים בפורמט PDF בלבד. קבצים שגודלם מעל 10MB לא יתקבלו. ניתן להשתמש באתר החינמי להמרת קבצים לפורמט PDF. לאתר לחצו כאן.
4. בסיום הליך הגשת הבקשה חובה לוודא קבלת מספר הגשה ודוא"ל המאשר את הגשתה.
5. מגישי בקשות התמיכה יקבלו תשובה על בקשתם לתיבת הדוא"ל אותה פירטו בטופס ההגשה

הקרן שומרת לעצמה את הזכות שלא לקרוא בקשה שלא הוגשה בהתאם לכללים ולנהלים, ולדחותה ללא נימוק נוסף.