קרן הסיוע לאמניות ולאמנים בימי קורונה

מפעל משותף של:
קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות תל אביב (ע"ר) וקרן ברוך ורות רפפורט

כללים לחלוקת מענקים לאמניות ולאמנים
  1. כללי
   1. מטרת הקרן לסיוע לאמניות ולאמנים בימי קורונה (להלן: "הקרן") הינה לסייע כספית לאמניות ולאמנים התורמים לחיי התרבות ו/או האמנות בישראל ומצויים במצוקה כלכלית כתוצאה מהמשבר הכלכלי שנוצר בעקבות התפרצות נגיף הקורונה.
   2. כספי הקרן ינוהלו ע"י קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות תל אביב (ע"ר) (להלן: "קרן רבינוביץ") בשיתוף עם קרן ברוך ורות רפפורט (להלן: "קרן רפפורט"), בהתאם להחלטות של ועדת היגוי, שתוקם על ידי שתי הקרנות (להלן: "ועדת ההיגוי") .
   3. הסיוע נושא אופי של מתן בסתר. כמתחייב מכך, תישמר סודיותם של פרטי המבקשים והבקשות ופרטי הסיוע.
   4. החלטות ועדת ההיגוי יתקבלו על פי שיקול דעתה הבלעדי ולא ניתן יהיה לערער עליהן.
   5. מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא חל על נשים וגברים כאחד.
  2. תנאי סף
   רשאי להגיש בקשת סיוע אמן ו/או עובד סט ובמה (להלן "עובד"), שבמועד הגשת בקשתו עומד בכל תנאי הסף הבאים, במצטבר:
   1. האמן/עובד הינו אזרח ותושב ישראל.
   2. האמן/עובד חבר באחד מארגוני האמנים/עובדים המוכרים במדינת ישראל ו/או יכול להוכיח את פועלו על ידי צירוף קורות חיים מקצועיים.
   3. מצבו הכלכלי של האמן/עובד מצריך סיוע, לפי שיקול דעת ועדת ההיגוי.
   4. לאמן/עובד חשבון בנק (עו"ש) פעיל בתאגיד בנקאי הפועל כדין במדינת ישראל. על האמן להגיש אישור ניהול חשבון המונפק על ידי התאגיד הבנקאי או צילום המחאה עליה מצוין שמו ומספר החשבון שלו.
    מובהר כי כספי המענק יועברו ישירות לחשבון הבנק, בהתאם לאישור ניהול החשבון הנ"ל.
  3. אמות מידה (קריטריונים)
   1. עמידת הבקשות בתנאי הסף תיבדק ע"י קרן רבינוביץ וממצאי הבדיקה יאושרו ע"י ועדת ההיגוי.
   2. בקשות העומדות בתנאי הסף יועברו להחלטת ועדת ההיגוי כמפורט להלן.
   3. ועדת ההיגוי תבחן את הבקשות על בסיס מצבו הכלכלי של האמן/עובד בהתבסס על מידע ומסמכים שיוצגו על ידו .
   4. במסגרת שיקול דעתה תפעל ועדת ההיגוי לסייע באופן שיוויוני לאמנים ממגוון תחומי העשייה התרבותית בישראל וללא הבדלי דת, גזע, מין ואזור מגורים, ובתנאי שמבקש הסיוע מתגורר ועיקר פעילותו בישראל. ועדת ההיגוי תהא רשאית להקצות סכומים מסוימים לקטגוריות ספציפיות של אמנים, כמו למשל - מתחום התיאטרון והקולנוע, יוצרים מתחומי הספרות, המוסיקה, האמנות הפלסטית, המחול, והאמנות הבין תחומית, וכן עובדי במה וסט.
   5. על אף האמור, ועדת ההיגוי רשאית להביא בחשבון שיקולים נוספים במסגרת בחינת הבקשות, במקרים חריגים שינומקו על ידה.
  4. סכום מענקי הסיוע
   1. סכום המענק יהיה אחיד ושווה לכל מקבל תמיכה וייקבע בכפוף לשיקול דעת ועדת ההיגוי בהתאם למספר הפניות והתקציב שעומד לרשות ועדת ההיגוי, לא יפחת מ-2,000 שקלים חדשים ולא יעלה על סך של 5,000 שקלים חדשים למקבל תמיכה.
  5. אופן הגשת הבקשה
   1. הגשת הבקשה תיעשה באופן מקוון ע"י מילוי "טופס בקשה למענק ושאלון לתמיכה בבקשה" (להלן: "טופס הבקשה"), והגשתו לקרן בצירוף המסמכים המנויים בסעיף ‏6 להלן. כל זה יוגש לקרן בקבצי PDF שגודלם לא יעלה על 8 מגה-בייט.
   2. טופס הבקשה יופיע באתר האינטרנט של קרן רבינוביץ:
    www.rabinovichfoundation.org.il
   3. ניתן להגיש בקשת סיוע במועדים כפי שייקבעו על ידי הקרן.
   4. יש להשיב על השאלות המופיעות בשאלון ולמלא את הפרטים הנדרשים בטופס הבקשה.
   5. לפני מילוי הטופס והגשתו, המבקש נדרש לקרוא בעיון את תנאי הסף ואת ההנחיות למילוי טופס הבקשה והגשתו.
   6. הקרן רשאית שלא לדון בבקשה שלא הוגשה בהתאם להנחיות הקבועות במסמך זה ו/או לדרוש מסמכים נוספים.
   7. כללים אלו ניתנים לביטול או שינוי בכל עת.
  6. הגשת צרופות
   חובה לצרף לטופס הבקשה את כל המסמכים הבאים:
   1. צילום תעודת זהות.
   2. קורות חיים מקצועיים.
   3. אישור חברות באחד מארגוני האמנים המוכרים במדינת ישראל (ככל שהאמן/עובד חבר בארגון כאמור).
   4. תלושי שכר ו/או הכנסות אחרות של שלושת החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה או, לגבי עצמאי, אישור מס הכנסה או רואה חשבון על הכנסתו בשלושת החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה.
   5. אישור ניהול חשבון בנק (עו"ש) על שם האמן או צילום המחאה עליה מצוין שמו ומספר החשבון שלו.
   6. כל מסמך אחר העשוי לתמוך בבקשה.
לתשומת לב מגישי בקשות התמיכה, להלן מספר דגשים מרכזיים בנוגע להגשת בקשות התמיכה:

בקשות ניתן להגיש בהגשה מקוונת בלבד.

1. לא ניתן להגיש יותר מבקשת תמיכה אחת בכל תחום על ידי אותו מגיש
2. אתר הגשת בקשות התמיכה תומך בדפדפנים הבאים: Google Chrome, Firefox, IE9+, Safari
3. ניתן להגיש מסמכים בקבצים בפורמט PDF בלבד. קבצים שגודלם מעל 10MB לא יתקבלו. ניתן להשתמש באתר החינמי להמרת קבצים לפורמט PDF. לאתר לחצו כאן.
4. בסיום הליך הגשת הבקשה חובה לוודא קבלת מספר הגשה ודוא"ל המאשר את הגשתה.
5. מגישי בקשות התמיכה יקבלו תשובה על בקשתם לתיבת הדוא"ל אותה פירטו בטופס ההגשה

הקרן שומרת לעצמה את הזכות שלא לקרוא בקשה שלא הוגשה בהתאם לכללים ולנהלים, ולדחותה ללא נימוק נוסף.